16oktModal Shift: De overstap naar duurzaam transport

Transport is de levensader van wereldhandel. Het verplaatst producten van fabrieken naar winkelschappen, maakt de levering van online gekochte goederen mogelijk en zorgt ervoor dat mensen naar hun werk kunnen gaan en hun dagelijks leven kunnen leiden.

Wat is Modal Shift? 

Modal Shift verwijst naar de overgang van de ene vorm van transport naar de andere. Het houdt in dat er opnieuw wordt nagedacht over hoe goederen en mensen van de ene plek naar de andere worden vervoerd, met als doel de logistiek te optimaliseren, de milieueffecten te verminderen en de economische efficiency te verbeteren. Modal Shift strategieën kunnen verschillende verschuivingen omvatten, waaronder:   

  • Van weg naar spoor: goederenvervoer verplaatsen van vrachtwagens naar treinen 
  • Van weg naar waterwegen: vrachtvervoer verschuiven van snelwegen naar rivieren en kanalen 
  • Van één modus naar intermodaal: het combineren van meerdere vervoersmogelijkheden, zoals weg, spoor en zee.

De voordelen van Modal Shift

De overgang naar meer duurzame vormen van transport biedt diverse voordelen, waaronder: 

1) Milieuvriendelijk: 

Verminderde emissies: Een van de belangrijkste voordelen is de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Door over te stappen van wegtransport, dat vaak afhankelijk is van fossiele brandstoffen, naar meer duurzame vormen zoals spoor- of watertransport, kan de uitstoot van CO2 en luchtvervuiling aanzienlijk verminderd worden. Dit sluit aan bij milieudoelen en -regelgeving gericht op het bestrijden van klimaatverandering. 

2. Kostenbesparing:

 Lagere brandstofkosten: Spoor- en watertransport kunnen efficiënter omgaan met brandstof dan wegtransport, wat resulteert in lagere brandstofkosten voor bedrijven. 

  3. Minder onderhoudskosten:

Slijtage: Minder slijtage aan voertuigen kan leiden tot verminderde kosten voor onderhoud en reparaties. Het verplaatsen van een deel van het vrachtverkeer van de weg kan leiden tot verminderde slijtage van de weginfrastructuur, wat mogelijk kostenbesparingen oplevert voor wegonderhoud. 

4. Investeringen infrastructuur:

Overheidssteun : Veel regeringen bieden stimuleringsmaatregelen en subsidies voor overstappen naar meer duurzame transportvormen, waardoor bedrijven kunnen investeren in nieuwe infrastructuur of apparatuur. 

5. Verbeterde efficiëntie van de supply chain:

Efficiënt transport: Afhankelijk van het type goederen en bestemmingen kunnen spoor- en watertransport efficiënte punt-tot-punt levering bieden, waardoor de behoefte aan tussentijds handling afneemt. 

6. Verbeterd bedrijfsimago:

Duurzaamheid: Bedrijven die actief betrokken zijn bij modal shift-initiatieven kunnen hun duurzaamheidsreferenties verbeteren. Dit kan aantrekkelijk zijn voor milieubewuste consumenten en investeerders. 

7. Verminderde congestie en verkeersongevallen:

Verbeterde verkeersveiligheid: Minder zware vrachtwagens op de weg kunnen leiden tot verminderde congestie en een lager risico op verkeersongevallen. 

8. Lange-termijn veerkracht: 

Diversificatie: Alleen vertrouwen op wegtransport kan risico’s met zich meebrengen tijdens brandstoftekorten of verstoringen. Het diversifiëren van transportvormen kan de veerkracht van een bedrijf tegen dergelijke uitdagingen vergroten. 

 9. Compliance met regelgeving: 

Voldoen aan emissienormen: Modal shift kan bedrijven helpen te voldoen aan steeds strengere emissienormen en regelgevingen. 

Hoe voer je een modal shift uit? 

Het managen van een modal shift is een complex proces dat zorgvuldige planning, financiële analyse en voortdurende monitoring vereist.

Hier zijn de belangrijkste stappen: 

  • Beoordeling en planning: Begrijp je huidige transportactiviteiten, stel duidelijke doelstellingen, evalueer alternatieve vervoerswijzen en beoordeel de infrastructuur. 
  • Kosten-batenanalyse: Bereken de verwachte kosten en besparingen en evalueer de milieueffecten. 
  • Logistieke optimalisatie: Ontwikkel geoptimaliseerde transportroutes en pas het voorraadbeheer aan. 
  1. Investeringen in infrastructuur en apparatuur: Plan en investeer in de benodigde infrastructuur en apparatuur.
  2. Regelgevende en nalevingsaspecten: Zorg ervoor dat je voldoet aan de regelgeving en onderzoek overheidsstimulansen.
  3. Communicatie en training: Communiceer het plan naar belanghebbenden en bied training aan medewerkers.
  4. Implementatie en evaluatie: Voer geleidelijk de modal shift door en monitor voortdurend prestatie indicatoren.  
Omarmen van Modal Shift  

Modal shift vertegenwoordigt een verandering in hoe goederen en mensen worden verplaatst en een verandering in mentaliteit. Het gaat erom keuzes te maken die zowel bedrijven als de planeet ten goede komen. Naar de toekomst toe is de modal shift van cruciaal belang voor een duurzaam en efficiënt transportsysteem. Het is een verandering die de moeite waard is omarmd te worden.  

Jouw succes is ons succes. Laten we samen de weg banen voor een groenere, efficiëntere en welvarendere toekomst.

Meer weten?

Onze specialisten zijn er om je te helpen jouw project succesvol te maken.
Tags:
Webredactie

Het team van de Van Holland Group helpt ondernemers, die hun producten of diensten willen verkopen in de Verenigde Staten. Met onze kantoren in Baarn NL, Miami & Cape Coral Florida en Houston Texas in Amerika plus een HUB netwerk in alle 50 staten zijn wij de No1 USA Specialist. - Onderzoek - Exportadvies - Inc Registreren - Begeleiding - We helpen je van A tot Z. Van de eerste marktverkenning, partner-search, company formation tot het opzetten van een complete sales- & marketing organisatie.

Aankomende evenementen

EMPOWERING INTERNATIONAL ENTREPRENEURS

Disclaimer: We geven geen juridisch advies en dit is ook geen juridisch document. Raadpleeg een advocaat om meer te weten te komen over de specifieke wettelijke vereisten per staat en land.

Scroll to top